Milionski dugovi Doboja za neizmirene obaveze

Završetkom fiskalne 2020. godine Grad Doboj je zaključno sa 28. februarom iskazao neizmirene finansijske obaveze u iznosu pd 12,3 miliona maraka, zbog čega je bio prisiljen da sačini Plan za izmirenje obaveza prenesenih iz prethodnih perioda.

U tim obavezama dominiraju neplaćene robe i usluge sa 5,9 miliona i kapitalni rashod, odnosno invvesticije sa 4,2 miliona maraka.

Gradske vlasti su dužne i 919 000 maraka za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja po osnovu rada, otpremnina i jednokratnih pomoći, 570 000 KM za grantove, za doznake 218 000 KM. Dužan je i 215 000 KM za poreze i doprinose, prema fizičkim licima 169 000 KM i 90 000 KM za ostale druge obaveze.

Sa istekom prethodne godine ukupno zaduženje grada je 47,4 miliona maraka, anuitet otplate u prošloj godini bio je 2,8 miliona KM, u sa ovom u narednih pet godina je 5,8 miliona KM godišnje.

Osim ovoga, Grad značajna sredstva duguje i “Gradskoj toplani” i “Elektrodoboju”, preciznije 1,7 miliona maraka, pa je pokrenuta procedura da se za izmirenje tih obaveza sklope ugovori o reprogramu duga sa tim preduzećima.

Za Prijedlog plana za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnih godina Grad je dobio pozitivno mišljenje Fiskalnog savjeta RS, a usvajanjem Odluke je taj Plan verifikovan na današnjoj sjednici Skupštine grada.

Lj. Đ.